PRIVACYVERKLARING

 1. Algemeen

Go Getter Software (hierna “Go Getter Software”, “wij” of “ons”) hecht grote waarde aan uw privacy. Wij houden ons dan ook aan de nationale en internationale wetten en normen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG of GDPR). Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij uw gegevens zullen beschermen.

Go Getter Software verwerkt persoonsgegevens van personen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige en potentiële klanten, contactpersonen van onze klanten, zakenpartners die ons bijstaan bij het verlenen van onze diensten aan onze klanten (bijv. leveranciers) of die wij bijstaan bij het verlenen van diensten aan klanten, opdrachtgevers, gebruikers van onze software, werknemers/freelance consultants, maar ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers (sollicitanten) en bezoekers van onze website.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan wij elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”). Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van uw gegevens.

In deze Privacyverklaring verduidelijken wij graag de rol die Go Getter Software ten aanzien van u als persoon kan hebben. Meer bepaald heeft Go Getter Software met u als persoon een relatie als (gezamenlijke) ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor wat betreft uw persoonsgegevens indien u een gebruiker van onze software, diensten, dan wel van onze website of contactpersoon van een klant, (potentiële) klant of leverancier bent; indien u een arbeidsrelatie heeft met Go Getter Software, dan wel een freelance consultant bent, etc. Wij bepalen in deze relatie met u zelf het doel en de middelen voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. In deze relatie kan u zich rechtstreeks tot ons wenden voor de uitoefening van uw rechten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing voor zover wij persoonsgegevens verwerken in de rol van ‘verwerker’ namens onze klanten. Deze persoonsgegevens vallen onder een aparte gegevensverwerkingsovereenkomsten die we met onze klanten afsluiten.

Het bezoeken van onze website www.gogettersoftware.com, ons contacteren (bijv. tijdens het invullen van het contactformulier op onze website); het solliciteren bij Go Getter Software; het sluiten van een licentieovereenkomst, het aanvragen van een demo om onze software te testen of in het algemeen het gebruik van onze software of een andere dienst, in welke vorm dan ook, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van deze privacy- en cookieverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.


2. Wie is Go Getter Software en wat is het doel van ons softwarepakket?

Go Getter Software is de commerciële naam van Striktly Business Software bv, met ondernemingsnummer 0889.309.955 en met maatschappelijke zetel te Hessenplein 2, 2000 Antwerpen (België).

Go Getter Software ontwikkelt softwareproducten en diensten voor ondernemingen om administratie eenvoudig te beheren. De software en diensten ondersteunen de onderneming op vlak van facturatie, financiën, agendering, klantenportaal, webshop, statistieken, e.d.m.

3. Wat zijn de rechtsgronden die Go Getter Software gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor de onderstaande legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gebaseerd zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR.

3.1. Go Getter Software moet haar contractuele verplichtingen correct kunnen naleven (Contractuele verplichting)

Indien wij een contractuele relatie hebben of zullen aangaan, dan moeten wij onze contractuele verplichtingen correct kunnen naleven. Wij verwerken persoonsgegevens dus voor het aangaan van en de uitvoering van deze overeenkomst teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen, of teneinde u toe te laten om uw diensten te verlenen aan ons. 

Go Getter Software kan aldus gebruik maken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden:

– De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan;

– Het geven van opleidingen;

– Het geven van consultancy;

– Het leveren van de diensten van Go Getter Software, al dan niet middels de website, software en/of een andere soort dienst;

– Het leveren van support/bijstand (bijvoorbeeld in geval van problemen);

– Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;

– Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website, software en/of een andere dienst;

– Statistische doeleinden voor het optimaliseren van de kwaliteit van onze diensten;

– De opmaak van een offerte.

3.2. Go Getter Software moet als bedrijf kunnen functioneren (Gerechtvaardigd belang)

Naast de reeds opgesomde doeleinden heeft Go Getter Software als commerciële onderneming nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij waakt Go Getter Software erover dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval de belangen van Go Getter Software zwaarder wegen dan de eventuele impact daarvan op uw recht op privacy. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen mits het verwerken ervan niet in strijd is met uw rechten. Zo worden persoonsgegevens in verschillende situaties verwerkt om bijvoorbeeld:

– U, Go Getter Software of anderen tegen bedreigingen te beschermen (zoals beveiligingsproblemen of fraude);

– De onderneming Go Getter Software te besturen, beheren en controleren;

– U in kennis te stellen van ons aanbod;

– De onderneming Go Getter Software te ondersteunen in het vaststellen, uitoefenen, verdedigen en vrijwaren van haar rechten bij bijvoorbeeld geschillen;

– De onderneming te verbeteren op vlak van processen, kwaliteitsbeheer, klantenservice,…;

– Klantenrelaties beter te begrijpen en te verbeteren; en

– Het aanwervingsproces te ondersteunen, medewerkers te evalueren,….

3.4. Go Getter Software verwerkt uw gegevens op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming

Voor eventuele andere specifieke doeleinden zullen wij uw (uitdrukkelijke) toestemming vragen. 

Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen (door bijvoorbeeld een nieuwsbrief) zal gebeuren op grond van uw uitdrukkelijke goedkeuring. Wij vertrouwen verder op de toestemming als rechtsgrond ten aanzien van onze klanten en zakenpartners (bijv. leveranciers), om hen onze diensten te (kunnen) verlenen op een professionele wijze. Wanneer u ons uw mondelinge toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens te verwerken sturen wij u steeds een e-mail ter bevestiging van uw akkoord. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Wij vragen u om een mondelinge intrekking van uw toestemming steeds schriftelijk te bevestigen, dan wel uw toestemming in te trekken via e-mail of brief.

3.5 Go Getter Software verwerkt uw gegevens voor wettelijke doeleinden om de wettelijke verplichtingen die op ons rusten na te komen

Zo zijn wij wettelijk verplicht om gevolg te geven aan uw verzoeken op basis van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, en moeten wij als onderneming de relevante boekhoudkundige documenten gedurende de wettelijke termijn bewaren.

Wanneer wij uw gegevens verder verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, zullen wij contact met u opnemen en desgevallend onze diensten aanbieden en/of om uw toestemming vragen. Mocht dit contact telefonisch gebeuren, zullen wij u daaropvolgend een e-mail sturen waarin wij aangeven dat wij uw gegevens conform deze Privacyverklaring zullen verwerken.

4. Welke gegevens verwerkt Go Getter Software en waarom?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van uw relatie met Go Getter Software. Dit betekent niet dat wij in alle gevallen over alle hieronder vermelde gegevens van u beschikken. Dit zal immers steeds afhangen van de concrete situatie en uw voorkeuren. 

Bezoekers van onze website

Indien u onze website bezoekt, verwerken wij via het gebruik van cookies en via uw gebruik van functies die wij voorzien hebben op de website (bijv. het contactformulier) mogelijk onderstaande gegevens van u. 

 • identificatiegegevens: een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de GDPR);
 • elektronische identificatiegegevens: onder meer uw IP-adres, browsertype, locatie, verbindingsmomenten;
 • contactgegevens en contactgeschiedenis: onder meer uw naam en e-mailadres bij gebruik van het contactformulier op onze website, verstuurde en ontvangen berichten (zoals via e-mail of via het contactformulier voorzien op onze website).

Klanten en zakenpartners

Van onze (contactpersonen bij onze) huidige, voormalige en potentieel toekomstige klanten en zakenpartners verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens. Welke gegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete diensten die u als onze klant bij ons afneemt, afgenomen heeft, of mogelijk wenst af te nemen, of van de manier waarop u ons als onze zakenpartner bijstaat in de verlening van voornoemde diensten aan onze klanten, of wij aan u, als onze zakenpartner, verlenen.

 • Identificatiegegevens: onder meer een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de GDPR), gebruikersnaam en wachtwoord (om in te loggen op onze website en software);
 • Contactgegevens: onder meer uw naam, adres, vast telefoonnummer, GSM-nummer, privé en/of persoonlijk e-mailadres; professionele functie;
 • Contactgeschiedenis: onder meer verstuurde en ontvangen berichten (zoals via e-mail of via het contactformulier voorzien op onze website);
 • Openbare gegevens: publiek beschikbare gegevens (vb. gegevens op de website van het bedrijf waartoe u behoort, gegevens verkregen uit het Kruispuntbank van Ondernemingen);
 • Betaalgegevens: onder meer betaalkaartgegevens, rekeningnummer, indien u betalingen uitvoert naar ons of betalingen ontvangt van ons.

Sollicitanten

Van sollicitanten, zijnde potentieel toekomstige werknemers voor functies binnen Go Getter Software, verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens. Dit slaat op zowel sollicitanten die rechtstreeks bij Go Getter Software solliciteren, als sollicitanten die via externe bureaus bij Go Getter Software terecht komen. Vanzelfsprekend hangen de concreet verwerkte gegevens in dit geval in hoge mate af van de gegevens die u zelf aan ons verstrekt in het kader van uw kandidatuur, deze specifieke dienst of sollicitatie.

Wanneer u solliciteert bij Go Getter Software,  kunnen onder meer volgende gegevens worden verwerkt door Go Getter Software:

 • Identificatiegegevens (bijv. uw naam, geslacht, geboortedatum -en plaats, rijksregisternummer, pasfoto, enz.)
 • Contactgegevens (bijv. adres, gsm-nummer, e-mailadres, enz.)
 • Financiële gegevens (bijv. uw bankrekeningnummer, enz.)
 • Gegevens over uw gezinssamenstelling (bijv. uw burgerlijke staat, aantal personen ten laste, enz.)
 • Opleidingen, voorkeuren en kwalificaties (bijv. uw werkervaring, professionele situatie, beschikbaarheden, studies, diploma’s, taalkennis, cv, enz.)
 • Andere gegevens die u ons zelf bezorgt of kennelijk publiek heeft gemaakt (foto, cv, LinkedIn-profiel, enz.)

Desgevallend kan ook worden opgevraagd een kopie van de identiteitskaart, bankkaart, werkvergunning, rijbewijs en/of Student@Work.

Het gaat om gegevens die u zelf vooraf aan ons meedeelt of in de loop van de sollicitatie worden verzameld.

Bij aanvang van het sollicitatieproces wordt de sollicitant meer uitgebreid geïnformeerd over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Go Getter Software.

Werknemers en consultants

Wij verwerken mogelijks onderstaande gegevens van onze werknemers. Hetzelfde geldt voor uitzendkrachten / freelance consultants die worden tewerkgesteld bij Go Getter Software. Vanzelfsprekend hangen de concreet verwerkte gegevens in dit geval in hoge mate af van de gegevens die u zelf aan ons verstrekt in het kader van de specifieke arbeidsrelatie, de functie en de betrokken diensten.

 • Identificatiegegevens (bijv. uw naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, pasfoto, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer indien wettelijk vereist, enz.)
 • Contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mailadres, login gegevens, badging gegevens, enz.)
 • Financiële gegevens (bijv. uw bankrekeningnummer, loon, voordelen, uitgaven, loonberekening, enz.)
 • Gegevens over uw gezinssamenstelling (bijv. uw burgerlijke staat, aantal personen ten laste, enz.)
 • Informatie met betrekking tot de arbeidsrelatie en loopbaan (bijv. werkschema, afwezigheden, tijdsregistratie, duurtijd loopbaan, informatie/mededelingen van collega’s, oversten, klanten, derden of andere personen over de uitvoering van de arbeidsrelatie in eender welk format, zoals e-mails, sms-berichten, enz.)
 • Informatie met betrekking tot evaluatie en training (bijv. evaluatie van prestaties, promoties, bijgewoonde vormingen
 • Medische gegevens (in het kader van een arbeidsongeval of privé-ongeval dat wordt gemeld aan Go Getter Software als werkgever)
 • Informatie met betrekking tot het gebruik van voertuigen in dienst van Go Getter Software (bijv. verkeersboetes, geolokalisatiegegevens)

Go Getter Software kan mogelijk ook foto’s en andere reproducties verzamelen die verband houden met uw activiteiten binnen onze vennootschap.

Het gaat om gegevens die u zelf aan ons meedeelt of die in de loop van de uitoefening van uw arbeidsovereenkomst/opdracht verzameld worden (evaluaties, loonwijzigingen, promoties, sancties, klachten, enz.).

Bij aanvang van de arbeidsrelatie/opdracht wordt de werknemer/consultant meer uitgebreid geïnformeerd over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Go Getter Software.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Go Getter Software zal geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (i.e. gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

Als u vragen heeft, of u wil weten wat we precies van u bijhouden, neem dan zeker contact op met Go Getter Software door een e-mail te versturen naar support@gogettersoftware.com of telefonisch contact op te nemen op +32 3 304 80 40.

5. Deelt Go Getter Software uw persoonsgegevens met derden?

Go Getter Software verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Go Getter Software deelt uw persoonsgegevens ook niet uit aan derden tenzij (i) u hiervoor zelf kiest en uitdrukkelijk toestemming zou geven; (ii) het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben als klant, werknemer of andere zakenpartner, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van dergelijke overeenkomst (bijv. het sluiten van een licentieovereenkomst tussen u en Go Getter Software); of (iii) een wettelijke bepaling, dwingende wet – of regelgeving, gerechtelijk bevel ons daartoe zou verplichten. Ook indien het zou gaan over gevoelige categorieën van persoonsgegevens, zullen wij in geen geval deze gegevens delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien derde partijen ons hierom vragen, worden deze aangeraden om de gegevens bij de betrokkenen zelf en rechtstreeks op te vragen.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met verschillende partijen zoals (o.a.) de verschillende dienstverleners die ons helpen met verschillende diensten zoals IT-, HR-, en systeemadministratie, analyse van het webpubliek, cloudhosting, marketing en communicatie, enz. We sluiten verwerkersovereenkomsten met deze verwerkers om uw rechten te kunnen waarborgen. Wanneer deze verwerkers buiten de EU gevestigd zijn, zorgen wij ervoor dat de wettelijke grondslagen voor dergelijke internationale overdrachten gewaarborgd zijn.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waarvoor we ze verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. met betrekking tot facturatie en boekhouding) of voor het behandelen van klachten, vragen en voor het beschermen van onze wettelijke rechten in het geval van een claim.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen, vernietigen of anonimiseren. Als dit niet (technisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen, dan bewaren wij uw gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen deze wanneer dit mogelijk wordt.

We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

7. Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens van u rechtstreeks, van onze klanten, van onze dienstverleners of van openbare bronnen verkrijgen.

Indien wij uw gegevens van onze klanten verkrijgen (bijv. als onze contactpersoon) en hierbij niet louter optreden als verwerker, nemen wij alle redelijke maatregelen om te verifiëren of de gegevens door onze klant rechtmatig verzameld en verder verwerkt zijn, en of de gegevens op basis van de gehanteerde rechtsgrond aan ons doorgegeven kunnen worden. Indien dit niet het geval blijkt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens weigeren.

Indien wij uw gegevens van externe (al dan niet openbare) bronnen verkrijgen en wij uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, zullen wij u uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u over de verwerking van uw gegevens informeren.

Wat betreft het consulteren van openbare bronnen maken wij gebruik van databanken zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen.

8.Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Go Getter Software verbindt er zich toe om redelijke, technologische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of enige vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Go Getter Software zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in een veilige omgeving.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Go Getter Software, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Go Getter Software in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot onze software of onze website. Go Getter Software  zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw persoonsgegevens. Go Getter Software raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand kennis heeft van uw wachtwoord dit onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot dergelijk inbreuk opvolgen.

9. Welke rechten hebben de betrokkene?

Als u vragen heeft of wil weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kan u altijd contact met ons opnemen.

Vergeet ook niet dat u de volgende rechten hebt: 

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen en voor welke doeleinden;

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben en hiervan een kopie te krijgen;
 • het laten corrigeren van fouten en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.  Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten;
 • wissen van uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging (‘right to be forgotten’), tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens bij te houden gedurende een bepaalde termijn;
 • beperken van de verwerking van uw gegevens. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan;
 • het verkrijgen van uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.  

De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Bij redelijke twijfel over uw identiteit zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopie van uw identiteitskaart. Wij verzoeken u om hierop de niet-relevante gegevens, zoals uw rijksregisternummer en foto, door te halen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. In dit laatste geval informeren wij u over de redenen van de verlenging van de normale antwoordtermijn.

10. Wat met wijzigingen in deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden via e-mail aan u meegedeeld en/of via een publicatie op onze website. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is geweest, is onderaan terug te vinden.

11. Contactpersoon?

Als u vragen heeft in verband met dit beleid, gelieve ons dan te contacteren op het volgende e-mailadres: support@gogetter.be

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00

Laatst gewijzigd op: september 2023

Contact to Listing Owner

Captcha Code