Artikel 1. Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze Voorwaarden en in de  Overeenkomst de volgende definities:

“Accountant”: een organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit administratieve dienstverlening ten behoeve van derden op commerciële basis en die tijdens de Registratie kenbaar heeft gemaakt te voldoen aan deze eis.

“Bijbestellingen”: aanschaf van abonnementen, modules, extra gebruikers, extra administraties, nadat de Overeenkomst is aangegaan;

“De Klant”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratie heeft voltooid en waarmee de Leverancier een Overeenkomst afsloot;

“De Licentienemer”: de Klant;

“Portal”: de website van de Leverancier, waartoe Gebruikers toegang krijgen door middel van Logingegevens;

“Documentatie”: de elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie;

“Dienst(en)”: het geheel van de door de Leverancier te verlenen diensten zoals omschreven in de Overeenkomst;

“Overeenkomst”: de tussen de Leverancier en de Klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de Diensten;

“Voorwaarden”: deze Voorwaarden, die aan de kandidaat-klant voorgelegd worden alvorens de bestelling te plaatsen en die na het plaatsen van de bestelling en de aanvaarding van deze bestelling door de Leverancier, de contractvoorwaarden uitmaken van de Overeenkomst;

“Leasingmaatschappij”: een derde partij gekozen door de Leverancier

 die instaat voor de financial renting van de Diensten;

“Partner”: een door de Leverancier aan te wijzen derde die bevoegd is Diensten te verkopen op basis van door de Leveranciervastgestelde voorwaarden;

“Gebruiker”: de Klant en/of een Medewerker van de Klant;

“Leverancier”: Striktly Business Software BV met als commerciële benamingen “Go Getter ”, “Go Getter software”, “ Striktly”, “Striktly Business Software”, “Stritkly Software”;

“De Licentiegever”: De Leverancier;

“Loginprocedure”: de door de Leverancier voorgeschreven procedure die de Klant dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie op de Portal; “Logingegevens”: de code(s) voor de Gebruiker waarmee toegang kan worden verkregen tot de Web Applicatie en via de Portal;

“Jaar”: een periode van 12 kalendermaanden bijvoorbeeld van 5 februari 2023 tot 5 februari 2024;

“Maand”: een periode van 1 kalendermaand bijvoorbeeld van 5 februari tot 5 maart; “Medewerker”: een werknemer van De Klant of Leverancier, en/of een natuurlijk persoon/rechtspersoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten voor en/of onder de verantwoordelijkheid van de Klant of de Leverancier;

“Onvolkomenheid”: alle tekortkomingen van de Web Applicatie die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende documentatie in de weg staan. Het ontbreken van een functionaliteit in een nieuwe versie van de Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;

“Registratie”: het elektronisch via de Website invullen van een formulier door de toekomstige Klant waarmee hij zijn gegevens mededeelt en de Voorwaarden aanvaardt met het oog op de totstandkoming van de Overeenkomst;

“Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van De Klant voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van deDiensten;

“Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende De Klant of de Leverancier, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter als bekend moet worden verondersteld;

“Web Applicatie”: de programmatuur zoals beschreven in de Overeenkomst, waartoe de Leverancier door middel van de Diensten aan De Klant toegang verleent voor gebruik conform de Overeenkomst;

“Website”: de website van de Leverancier 

“Werkdagen”: vanaf maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in België. 

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst – waaronder begrepen Bijbestellingen – en op alle onderhandelingen, bestellingen, prijsoffertes, alsmede op alle andere overeenkomsten tussen de (toekomstige) Klant en de Leverancier en die betrekking hebben op Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Deze Voorwaarden vervangen alle voorgaande voorstellen en overeenkomsten.

2.2 De Leverancier kan voorstellen de Voorwaarden te wijzigen. De Leverancier zal De Klant ten minste twee (2) Maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen via de Portal. Indien de Klant niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan de Klant de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien de Klant niet binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van Leverancier vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk of via de Web Applicatie uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

2.3 Alle voorstellen of prijsoffertes met betrekking tot de Diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.4 De Klant kan rechtstreeks via de Website een bestelling plaatsen. Tevens kan De Klant, nadat hij toegang heeft verkregen tot de Web Applicatie, via de Web Applicatie bestellingen plaatsen. De Leverancier bevestigt de door de Klant geplaatste bestelling langs elektronische weg waarop de Overeenkomst tot stand komt.

2.5 Leverancier mag in het onder artikel 2.4 bedoelde geval besluiten om zonder opgave van redenen de door De Klant geplaatste bestelling niet te aanvaarden of niet te bevestigen, waardoor de Overeenkomst niet tot stand komt.

2.6 De Leverancier kan een Overeenkomst in voege laten treden door schriftelijk een Overeenkomst te laten handtekenen door de Klant, na bevestiging door de Klant per e-mail aan de Leverancier of nadat de klant via elektronische weg een bestelling heeft geplaatst. De Overeenkomst vangt in ieder geval, tenzij anders overeengekomen, aan vanaf de ondertekening van de Overeenkomst, vanaf de bevestiging door de Klant per e-mail aan de Leverancier of na bestelling via elektronische weg door de Klant, ongeacht of de daadwerkelijke ingebruikname en/of installatie van de Diensten om welke reden dan ook achteraf plaatsvindt.

2.7 De Leverancier kan ten slotte een Overeenkomst in voege laten treden door een Overeenkomst elektronisch te laten ondertekenen door de Klant (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het sluiten van een Overeenkomst via een digitale verkooptool op een computer, tablet of smartphone).

2.8 Bij het bestellen van deDienst(en), hetzij via de Website of op welke andere manier dan ook – wat ook het zich registreren voor de gratis proefperiode omvat – zal de Klant altijd worden gevraagd deze Voorwaarden en de privacy policy van Overeenkomst te aanvaarden. De Klant gaat een overeenkomst aan met De leverancier na aanvaarding van de Voorwaarden en de privacy policy. De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke aanvaarding van de voorwaarden langs elektronische weg aanleiding geeft tot een geldige overeenkomst. Dit is volledig in overeenstemming met de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht. Binnen de wettelijk toegestane beperkingen kan de Leverancier gebruikmaken van alle beschikbare elektronische bestanden om het bestaan van de Overeenkomst aan te tonen. Iedereen die deze Overeenkomst aangaat namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om deze rechtspersoon te binden aan deze Servicevoorwaarden.

Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1 Mits betaling van het vooraf betaalbare abonnementsgeld verleent De Leverancier De Klant hierbij het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de Web Applicatie te gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van De Klant, voor het in de Overeenkomst opgenomen aantal Gebruikers en administraties en voor de modules zoals in de Overeenkomst opgenomen, als ook ten behoeve van eventuele Bijbestellingen die tijdens de Overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt tevens in het recht de bij de Web Applicatie behorende Documentatie te gebruiken.

3.2 De Klant zal de Web Applicatie en de Portal slechts gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden.

3.3 De Leverancier mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de Web Applicatie. De Leverancier zal de Klant tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie, een en ander naar oordeel van Leverancier.

Artikel 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht

4.1 De Klant mag niet toestaan dat de Web Applicatie of de Portal wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere (rechts)persoon dan De Klant en haar Medewerkers.

4.2 Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij het sluiten van de Overeenkomst en/of Bijbestellingen overeengekomen Gebruikers en/of administraties.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of Voorwaarden over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Leverancier.

Artikel 5. Duur en einde Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 2 van deze Voorwaarden is voldaan en wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde duur, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

5.2 De  Overeenkomst van onbepaalde duur
kan door Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) Maanden. Deze opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de eerstvolgende facturatieperiode na de opzegging. In ieder geval zal de Leverancier niet tot enige terugbetaling gehouden zijn.   

Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur
dient de opzegging te gebeuren ten minste zes (6) Maanden voor het verstrijken van de duurtijd bepaald in deOvereenkomst. Artikel 1794 Oud BW wordt expliciet uitgesloten. Bij een niet-tijdige opzegging zal de Overeenkomst voor éénzelfde periode verlengd worden.

De Klant erkent dat dit redelijke opzegtermijnen zijn.

5.3 De opzegging van de Overeenkomst dient te gebeuren via aangetekende zending gericht aan de zetel van de Leverancier. De datum van opzegging is de datum waarop de aangetekende zending werd aangeboden bij de zetel van de Leverancier.

5.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant, tot op de laatste dag van de Overeenkomst, de mogelijkheid al zijn gegevens te downloaden.

5.5  Leverancier mag de Overeenkomst per direct beëindigen op het moment dat de Klant zijn activiteiten staakt, ontbonden wordt of failliet wordt verklaard. Indien de Klant nalaat zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen (zoals de betalingsverplichtingen), dan kan de Overeenkomst bovendien worden beëindigd, zonder rechterlijke tussenkomst en na een voorafgaandelijke ingebrekestelling (die elektronisch kan verzonden worden) waarbij de Leverancier de Klant de mogelijkheid zal bieden om een einde te maken aan de wanprestaties binnen veertien dagen.

5.6 Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichtingen door de Klant heeft Leverancier bovendien te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot de Diensten te blokkeren.

5.7 De Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2 en 5.5 of als gevolg van een opschorting van prestaties als beschreven in artikel 5.6.

5.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens. Leverancier zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Klant terugbetalen. De Leverancier kan na ontvangst van de opzegging van de Klant een factuur opmaken waardoor alle nog door de Klant te betalen bedragen in één factuur worden opgenomen en door de Klant in één betaling te betalen zijn.

5.9 De looptijd van de Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Bijbestellingen door de Klant, tenzij anders overeengekomen tussen de Leverancier en de Klant.

5.10 Opzegging van een deel van de Overeenkomst door de Klant is alleen mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere Gebruikers en/of administraties en/of modules betreft en de gedeeltelijke opzegging elektronisch geschiedt. De Klant moet uitdrukkelijk aangeven welke specifieke Gebruikers en/of administraties en/of modules opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is hierop van toepassing.

5.11 De deelopzegging conform artikel 5.10 heeft niet geldig plaatsgevonden als de Klant niet heeft aangegeven welke specifieke Gebruikers en/of administraties en/of modules opgezegd dienen te worden. Zolang de Klant niet (tijdig) aangeeft welke Gebruikers en/of administraties en/of modules opgezegd dienen te worden, moet de Klant voor deze Gebruikers en/of administraties en/of modules de maandelijkse vergoeding betalen.

5.12 De Klant kan ook opteren voor een zogenaamde “swap”, waarbij een of meerdere modules vervangen worden door een of meerdere andere Diensten. Dit moet steeds schriftelijk bevestigd worden door de Klant en de Leverancier voor de eerstvolgende facturatiedatum. Indien niet bevestigd door de Klant en de Leverancier voor de eerstvolgende facturatiedatum, zal aan de op dat ogenblik van kracht zijnde tarieven gefactureerd worden.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 Alle door de Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Klant komen.

6.2 De Leverancier mag de vergoeding als genoemd in artikel 7 maandelijks aanpassen. Indien de Klant niet akkoord is met de voornoemde aanpassing, dan mag de Klant de  Overeenkomst opzeggen tegen de eerstvolgende mogelijke datum zoals vastgelegd in artikel 5 van deze Voorwaarden.

6.3 De vergoeding (inhoudende het maandelijks abonnementstarief) en de betaling van de Bijbestellingen kunnen vooraf geschieden door middel van domiciliëring (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de Overeenkomst), waarvoor de Klant verplicht is een machtiging te verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bijbestellingen door de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden pro rata gefactureerd vanaf het daadwerkelijke moment van de toevoeging. Eventuele andere vergoedingen (bijvoorbeeld consultancy, scans of training) behorende bij de Overeenkomst worden voor zover mogelijk automatisch geïncasseerd na afloop van een kalendermaand. Indien automatische incasso in deze gevallen niet mogelijk is, dient het in rekening gebrachte bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6.4 Facturatie en inning van de vergoeding vindt maandelijks of jaarlijks plaats.

6.5 In geval van wanbetaling op de vervaldatum van de factuur, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 125 euro. Bovendien is bij wanbetaling van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de dag van volledige betaling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de interestvoet bepaald conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Wanbetaling van een factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar en laat de Leverancier toe de uitvoering van de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk op te schorten.

6.6 Indien de Klant de machtiging voor domiciliëring zonder gegronde reden intrekt of indien de domiciliëring om andere niet aan de Leverancier toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de functionaliteit van de Web Applicatie te blokkeren, alsook zullen indien de domiciliëring wordt herroepen of geweigerd de bedragen automatisch verhoogd worden met 4% administratieve meerkost.

6.7 Op verzoek van de Klant kan de toegang tot de Web Applicatie die conform artikel 6.6 is geblokkeerd, binnen de 3 Maanden gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen.

6.8 Naast het bepaalde in dit artikel 6 en artikel 7, is Leverancier gerechtigd indien de in artikel 5.2 en 5.5 bedoelde gevallen zich voordoen, per direct vooruitbetaling van de Klant te verlangen tot het einde van de (beoogde) looptijd van de Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Artikel 6.8 is ook van toepassing wanneer betaling door de Klant uitblijft nadat Leverancier de in artikel 6.5 omschreven procedure heeft gevolgd.

6.10 Alle in de Overeenkomst bedoelde prijzen en vergoedingen zullen in de maand januari van het jaar dat volgt op het jaar van de inwerkingtreding van de Overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake worden aangepast op basis van de Agoria Digital index door toepassing van volgende formule: Nieuwe prijs = Basisprijs*(0,2+0,8*(Nieuwe index/Aanvangsindex)) Voor de toepassing van deze formule gelden de volgende definities:
Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;
Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde DIGITAAL” van de maand die voorafgaat aan de aanvang van de Overeenkomst (of indien deze index niet langer wordt gepubliceerd, de index die deze index vervangt);
Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde DIGITAAL” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie..

Elke aanpassing geschiedt automatisch, zonder dat de Leverancier de Klant daarvan in kennis moet stellen.

6.11 Indien de klant kiest om de software te huren via een door de Leverancier aangestelde leasing maatschappij en/of Partner van de Leverancier gelden ook de bepalingen van artikel 31.

6.12 De Leverancier zal de overeengekomen prijs met 17% verhogen indien de Klant kiest voor maandelijkse facturatie in plaats van jaarlijkse facturatie.
6.13 De Leverancier zal de overeengekomen prijs met 4% verhogen indien de Klant kiest voor betaling via overschrijving i.p.v. domiciliëring.

6.14 Indien de Klant de in de Overeenkomst vastgestelde beperkingen voor wat betreft de grootte van en het aantal door de Klant geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten of andere uitdrukkelijk benoemde gebruikslimieten overschrijdt, zal de Klant automatisch worden geplaatst in een hogere categorie die overeenkomt met het aanvullend verbruik van de Klant. Deze overgang naar een categorie die overeenkomt met het daadwerkelijke gebruik is onmiddellijk en zal worden weerspiegeld in de volgende facturatiecyclus. Voor opzegging van deze hogere categorie gelden de bepalingen van artikel 5.10

Artikel 7. Vergoeding

7.1 De Klant is uit hoofde van de Overeenkomst aan de Leverancier een maandelijkse vergoeding verschuldigd, met uitzondering van consultancydiensten waarvoor apart een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding wordt bepaald in de Overeenkomst. De vergoeding zal worden betaald aan Leverancier. Tenzij er gekozen wordt voor overdracht van de Overeenkomst aan een Partner. Dan gelden de bepalingen van artikel 31.

7.2 De vergoeding is verschuldigd vanaf het moment waarop de Overeenkomst conform artikel 2.4 tot stand is gekomen en ongeacht of de Klant gebruik maakt van de Diensten.

7.3 Indien de Klant 1 Maand na het tot stand komen van de Overeenkomst niet bereikbaar is en/of zijn ingebruikname of installatie van de Diensten niet heeft ingepland en/of tot 3 (drie) maal toe niet aanwezig was op de geplande afspraak voor ingebruikname en/of installatie van de Diensten, zal de Leverancier de account activeren en zal de facturatie opgestart worden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Verplichtingen van de Leverancier

8.1 De Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per dag) een momentopname (kopie) wordt gemaakt van de in de Web Applicatie aanwezige gegevens. Deze kopie wordt alleen gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Leverancier (bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten). Deze kopie wordt niet aan de Klant verstrekt.

8.2 De Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die de Klant middels de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers. 

Artikel 9. Verplichtingen en medewerking van de Klant

9.1 De Klant dient een bankrekening te hebben bij een bij de Belgische Vereniging van Banken geregistreerde bank.

9.2 De Klant dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk of via de Web Applicatie aan de Leverancier mede te delen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor niet of te laat doorgegeven wijzigingen.

9.3 De Klant is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.

9.4 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, is de Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door de Klant zonder voorafgaande aankondiging te blokkeren zoals aangegeven in artikel 6.5.

9.5 De Klant draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Diensten.

9.6 De Klant staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door eigen gebruikers of door derden.

9.7 De Klant zal de Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele adres – en facturatiegegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de  Diensten.

Artikel 10. Gegevens

10.1 De gegevens die de Klant middels de Web Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door de Leverancier ingeschakelde derde staat.

10.2 De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.

10.3 De Klant dient regelmatig een back-up te maken van alle gegevens die middels de Web Applicatie zijn ingevoerd en deze gegevens op een of meerdere veilige manieren te bewaren. De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van de Klant.

10.4 De Klant moet zorgdragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De verplichting voor de Klant ziet op de administratie(s) en de daarbij behorende gegevens die via de Web Applicatie zijn ingevoerd. Op Leverancier rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door de Klant ingevoerde administratie(s) en gegevens.

Artikel 11. Gebruiksregels

11.1 De Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (de Klanten van) de Leverancier bij het gebruik van de Diensten. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (de Klanten van) de Leverancier.

11.2 Het is de Klant niet toegestaan de Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Voorwaarden.

11.3 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die de Klant via de Web Applicatie bij de Leverancier heeft geplaatst.

11.4 De Klant verplicht zich jegens de Leverancier de Diensten zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door de Leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de Diensten door andere Klanten. Indien dit gebruik door de Klant naar het oordeel van de Leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal de Leverancier contact opnemen met de Klant teneinde specifieke voorwaarden met de Klant overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is de Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door de Klant zonder voorafgaande aankondiging te beperken. 

Artikel 12. Support

12.1 Gedurende de Overeenkomst heeft de Klant recht op support, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Support omvat het recht op het raadplegen van Documentatie. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend via de Web Applicatie. Verder heeft de Klant gedurende kantooruren (op Werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur  en van 13:00 uur tot 18:00 uur met uitzondering van vrijdag tot 16:00 uur) met inachtneming van artikel 12.5 recht op telefonische helpdesk ondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de  Diensten.

12.3 Support omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties (inrichting), hardware en netwerken; b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekeningstelsel, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden; c) ondersteuning op locatie; d) het op verzoek van de Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie; e) het converteren van bestanden of terugzetten van back-up bestanden; f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan de Leverancier; g) configuratie (inrichting), training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst omschreven diensten; h) support voor (bedienings-) software van andere producenten dan de Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart; i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding; l) support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet ondersteund wordt.

12.4 Support mag slechts worden aangevraagd door een Gebruiker.

12.5 Alvorens telefonisch contact op te nemen met de Leverancier voor support, is de Gebruiker gehouden eerst de toepasselijke Documentatie te raadplegen en/of vragen in te dienen via de Portal.

12.6 Indien de Leverancier in opdracht van de Klant werkzaamheden met betrekking tot de onder 12.3 a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal de Leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7, aan de Klant apart in rekening brengen conform de bij de Leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten.

Artikel 13. Consultancy

13.1 Indien de Klant in het kader van de Overeenkomst gebruik wil maken van consultancydiensten van Leverancier, dan zal Klant de consultancydiensten bestellen via de Web Applicatie. In overleg met de Klant zal Leverancier de levering van de consultancydiensten inplannen en de aanvraag voor de consultancydiensten aan de Klant bevestigen, daarbij voor zover mogelijk rekening houdend met de door de Klant gewenste planning. De Leverancier kan de door de Klant gewenste planning niet garanderen.

13.2 De Klant kan de consultancydiensten tot 3 (drie) Werkdagen voor de (aanvangs-)datum annuleren, dan wel de Leverancier verzoeken om een nieuwe (aanvangs-)datum te bepalen. Indien de Klant de hiervoor genoemde termijn van 3 (drie) Werkdagen niet in acht neemt, dan heeft de Leverancier het recht de niet op de oorspronkelijke datum afgenomen consultancydiensten bij de Klant in rekening te brengen.

13.3 De Leverancier zal zich inspannen om de consultancydiensten naar best vermogen te verrichten binnen de daarvoor overeengekomen termijnen. Alle door Leverancier genoemde (leverings-)termijnen zijn redelijkerwijs vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de consultancydiensten aan Leverancier bekend waren. Deze leveringstermijnen zijn indicatief en binden de Leverancier niet.

13.4 De Leverancier zal de vergoedingen voor de consultancydiensten na afloop van de consultancydiensten bij de Klant in rekening brengen, welke in overeenstemming met artikel 6.3 dienen te worden voldaan.

13.5 Leverancier is steeds gerechtigd de persoon die de consultancydiensten uitvoert te vervangen, ook door (externe) deskundigen indien Leverancier zulks noodzakelijk acht voor de uitvoering van de consultancydiensten.

13.6 De consultancydiensten worden op Werkdagen tijdens normale kantoortijden verricht, met recht op dertig (30) minuten lunchtijd tijdens de overeengekomen duur van de consultancydiensten.

13.7 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn computersysteem voldoet aan de Systeemeisen. Mocht bij aanvang van de consultancydiensten blijken dat zulks niet het geval is, dan is Leverancier gerechtigd de consultancy dagen te factureren die zij redelijkerwijs niet kon invullen omdat het computersysteem bij de Klant niet voldoet aan de Systeemeisen, dan wel (ter discretie van de Leverancier) de kosten door te berekenen die Leverancier heeft moeten maken om het computersysteem werkend te krijgen conform de Systeemeisen.

13.8 De Klant zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, Medewerkers daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de consultancydiensten schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Klant of van onveilige situaties in diens organisatie. 

Artikel 14. Beschikbaarheid

14.1 De Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie.

14.2 De Leverancier mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de Web Applicatie en de Portal (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van de Klant jegens de Leverancier met zich meebrengt. De Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk de Klant tijdig te informeren.

Artikel 15. Loginprocedure

15.1 De Klant is verplicht de Loginprocedure te volgen.

15.2 De Leverancier mag de Loginprocedure naar eigen inzicht aanpassen. De Leverancier zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

15.3 De Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Logingegevens. De Logingegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de Klant. De Klant en de Gebruikers zijn ten aanzien van de Logingegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van eenieder. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Logingegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 16. Gebruik van de Web Applicatie

16.1 De Leverancier verschaft aan de Klant toegang tot de Web Applicatie door middel van het verstrekken van Logingegevens die moeten worden ingevoerd op de Portal.

16.2 De Web Applicatie biedt Gebruikers de exclusieve toegang tot informatie, welke aan hen is gerelateerd zoals adresgegevens, contracten en historische communicaties. De Web Applicatie stelt ook algemene informatie beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van producten van Leverancier. Daarnaast biedt de Web Applicatie de mogelijkheid om direct met Medewerkers van Leverancier in contact te komen, door middel van elektronische aanvragen. 16.3 De Leverancier heeft te allen tijde het recht om de toegang van de Klant tot de Web Applicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is en de Leverancier zulks schriftelijk en gemotiveerd aan de Klant heeft ter kennis gebracht waarbij de Klant de mogelijkheid werd geboden om de vermoedens redelijkerwijs te weerleggen.

16.4 De Klant staat ervoor in dat de Gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de Web Applicatie en de daaruit verkregen informatie, terwijl de Klant tevens onvoorwaardelijk aansprakelijk is voor enige informatie die de Gebruikers op de Web Applicatie toevoegen en/of wijzigen.

16.5 De door of namens de Leverancier via de Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat de Klant of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Web Applicatie, de Portal en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van de Leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of de Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Klant.

17.2 De Klant zal geen enkele aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier op of in de Web Applicatie, de Portal of Documentatie wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Klant zal geen enkel merk, ontwerp of domeinnaam van de Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

17.3 De Leverancier vrijwaart de Klant voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe de Klant als gevolg van een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door de Klant, overeenkomstig de Overeenkomst, de Voorwaarden en de Documentatie, van de Web Applicatie of enig deel daarvan, mits de Klant de Leverancier onmiddellijk elektronisch, conform artikel 24.2 van deze Voorwaarden, van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, de Klant aan de Leverancier toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en mits de Klant daarbij op eerste verzoek van de Leverancier alle relevante informatie en andere medewerking aan de Leverancier verstrekt.

17.4 Als een gerechtelijk verbod op het gebruik door de Klant van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreuk makende handeling als bedoeld in artikel 17.3 dan wel, naar het oordeel van de Leverancier, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft de Leverancier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor de Klant het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Voorwaarden; (II) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, evenals de uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreuk makende Web Applicatie, te beëindigen.

17.5 Naast het in artikel 17.3 bepaalde, is de Leverancier uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens de Klant voor zover een vordering verband houdt met (I) gebruik van de Web Applicatie of de Portal in samenhang met niet door de Leverancier geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie dan wel de Portal op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van de Web Applicatie of de Portal of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van de Web Applicatie of de Portal die door een andere (rechts)persoon dan de Leverancier is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door de Leverancier van de uitdrukkelijke instructies van de Klant. De Klant vrijwaart de Leverancier tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel.

17.6 De Klant erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van de Leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 17 alsmede in artikel 18.

17.7 De Leverancier mag technische voorzieningen treffen en in stand houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Web Applicatie, de Portal en de Documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Web Applicatie of de  Portal. Het is de Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

17.8 De Leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of de Klant de voorwaarden van de Overeenkomst en de Voorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Klant hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door de Leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en de Klant is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door de Klant afgegeven rapporten en de naleving door de Klant van de Overeenkomst en de Voorwaarden, maar verschaft de Leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van de Leverancier, tenzij de controle aantoont dat de Klant de voorwaarden van de Overeenkomst of de Voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van de Klant zijn.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 Leverancier, kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon welke het gevolg is van opzet of zware fout van Leverancier, haar Medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en voor het opzet van de door haar ingeschakelde derden.

18.2 In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van de Leverancier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 50.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van de Leverancier in ieder geval beperkt tot EUR 50.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

18.3 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van de klanten van de Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan de Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan de Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien de Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

18.4 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie of de Portal. Aangezien de Leverancier overeenkomstig artikel 18.9 niet kan garanderen dat de Web Applicatie of de Portal perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn, kan de Klant een perfecte of 100% beschikbaarheid niet als een essentiële verbintenis beschouwen.

18.5 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van de programmatuur van de Klant of van derden, van apparatuur van de Klant, de Leverancier of derden, of van internetverbindingen van de Klant, de Leverancier of derden.

18.6 De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de Web Applicatie bij de Leverancier worden geplaatst.

18.7 Voor zover de Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de zes (6) Maanden voorafgaand aan haar verzuim aan de Klant gefactureerde bedragen, verminderd met creditering door de Leverancier aan de Klant in die periode. Voor zover de Leverancier ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 18.7 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van de Leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000.

18.8 De Klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

18.9 De Klant erkent en aanvaardt dat de Web Applicatie of de Portal nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld. De Web Applicatie of de Portal wordt geleverd in de huidige staat zonder enige garantie, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en voor de prestaties of resultaten die de Klant wenst te verkrijgen door gebruik te maken van de Web Applicatie of  Portal. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Web Applicatie of Portal, inclusief maar niet beperkt tot het risico van programmafouten, beschadiging of verlies van gegevens, programma’s of apparatuur en onbeschikbaarheid of onderbreking van bewerkingen.

18.10 De Klant vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de Voorwaarden, tenzij de Klant deze aanspraken jegens de Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien de Klant de schade zelf zou hebben geleden.

18.11 De aansprakelijkheid van de Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant de Leverancier onverwijld en deugdelijk elektronisch, conform artikel 24.2 van deze Voorwaarden, in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog (juist) na te komen, en de Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Leverancier in staat is adequaat te reageren.

18.12 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien de Klant nalaat de Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

18.13 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt na 24 Maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 19. Privacy

19.1 De Leverancier heeft een privacyverklaring en cookieverklaring beschikbaar gesteld op haar Website, waarvan de Klant erkent kennis genomen te hebben en die te hebben aanvaard.

19.2 De Klant vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant en/of de door de Klant in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens de Leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan de Leverancier toe te rekenen schending van de EU Verordening 2016/679 en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1 Beide partijen zullen Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.

20.2 Beide partijen nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – indien die informatie of gegevens: (I) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen; ; (II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; (III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of (IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

20.3 De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

20.4 Partijen staan ervoor in dat hun Medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 21. (Levering)termijnen

Alle (levering)termijnen worden door de Leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra de Leverancier op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met de Klant over een nieuwe (levering)termijn. De Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. De Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 22. Uitsluiting

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, geeft de Leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de  Diensten en wijst de Leverancier hierbij af alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de Diensten. 

Artikel 23. Overmacht

23.1 Als er sprake is van overmacht is een partij niet verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Voorwaarden. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van de Leverancier, transportproblemen en stakingen.

23.2 Indien de Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 24. Overige bepalingen

24.1 De Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Voorwaarden of de Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Voorwaarden eveneens van toepassing op de Klant.

24.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Overeenkomst of de Voorwaarden wordt via de Web Applicatie of elektronisch gericht aan de maatschappelijke zetel of domicilie van de andere partij zoals vermeld in de Overeenkomst.

24.3 Als enige bepaling uit de Overeenkomst of uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht. 24.4 Vertraging of verzuim van de zijde van de Leverancier met betrekking tot het jegens de Klant geldend maken van enig recht dat de Leverancier op grond van de Overeenkomst of deVoorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien de Leverancier afstand doet van een recht dat hij op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat hij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

24.5 De Overeenkomst en de Voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de Overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel de Klant als de Leverancier aanvaarde overeenkomst.

24.6 De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door de Leverancier uitdrukkelijk is aanvaard.

24.7 Het afsluiten van de Overeenkomst alsook iedere communicatie tussen de Leverancier en de Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

24.8 De door de Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie of overeenkomst geldt als bewijs daarvan. Deze opgeslagen versie geldt derhalve als bewijs van handtekening.

24.9 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor risico van de Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

24.10 Als de Klant en Leverancier in de Overeenkomst een beperking voor wat betreft de grootte van en het aantal door de Klant geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten die al dan niet per tijdseenheid zijn overeengekomen, mag Leverancier bij overschrijding van dat aantal, de overschreden aantallen achteraf in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief. Om te bepalen of het door partijen overeengekomen aantal is overschreden, zal Leverancier het aantal door de Klant geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten door middel van rapportages inzichtelijk maken. De administratie van Leverancier geldt als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de Klant. Leverancier neemt bij het opstellen van de benodigde rapportages het bepaalde in artikel 8.3 van de Go Getter Voorwaarden in acht. 

Artikel 25. Accountants

25.1 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op Accountants. In afwijking op de artikelen 3.1 en 4.1 geldt dat Accountants de Web Applicatie eveneens mogen aanwenden ten behoeve van hun klanten. Voor dit doeleinde kan de Accountant ten behoeve van zijn klanten een ‘specifieke gebruiker’ bestellen, welke specifieke gebruiker zelf bepaalde handelingen kan verrichten met betrekking tot zijn eigen administratie bij de Accountant, tenzij anders contractueel overeengekomen.

25.2 Op verzoek van Leverancier zal Accountant aantonen dat hij voldoet aan de door Leverancier gestelde eisen voor Accountants. Of Accountant aan deze eisen voldoet en of Accountant gebruik kan maken van bepaalde voordelige regelingen, staat geheel ter beoordeling van Leverancier.

25.3 De Accountant  draagt er zorg voor dat zijn klanten, voordat de Accountant de administraties in de Web Applicatie gaat verwerken, toestemming hebben verleend voor de verwerking van hun persoonsgegevens (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de EU Verordening 2016/679) in de Web Applicatie en (indien van toepassing) een Overeenkomst namens zijn klanten met Leverancier mag sluiten.

25.4 Accountant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen Leverancier en Accountant en/of de door Accountant in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die tegen Leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan Leverancier toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens, de EU Verordening 2016/679 en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 26. Creditsafe

De Leverancier zal de solvabiliteit van de Klant nagaan via een derden, met name Creditsafe. De Leverancier behoudt zich het recht een klant te weigeren wanneer Creditsafe bepaald dat een Klant insolvabel is met name ‘Hoog’.

Artikel 27. Scanfunctionaliteit

27.1 De functionaliteit Scan & Herken verwerkt in gescande documenten (facturen, etc.) automatisch in de Web Applicatie.

27.2 De Klant zal de Systeemeisen die op de Website staan vermeld met betrekking tot het gebruik van de scanfunctionaliteit in acht te nemen.

27.3 Met betrekking tot het gebruik, de support en de beschikbaarheid van de scanfunctionaliteit geldt dat wat over gebruik, support en beschikbaarheid is bepaald in deze Go Getter Voorwaarden.

Artikel 28. Gegevens Klant

 Iedere communicatie tussen Leverancier en de Klant kan via de Web Applicatie; via het door de Klant opgegeven telefoonnummer (inclusief sms en whatsapp) en het door de Klant opgegeven e-mailadres; en chatbot gebeuren, tenzij in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. 

Artikel 29. Softwarecomponenten van derden

Indien en voor zover de Web Applicatiesoftware van een derde bevat, dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen Leverancier en die bedoelde derde ook gelden tussen Leverancier en de Klant. De Klant gaat ermee akkoord dat (a) de eigendom van software van een derde waarvan de Web Applicatie gebruik maakt steeds eigendom blijft van die derde en dat (b) de Klant de software van een derde niet zal verkopen, kopiëren, distribueren of commercialiseren.

Artikel 30. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

30.1 Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.

30.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden of de Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Leverancier gelegen is.

Artikel. 31. Overdracht van de  Overeenkomst aan een Partner

31.1 De Klant verleent onherroepelijk aan de Leverancier het recht tot overdracht van de Overeenkomst aan een Leasingmaatschappij waarmee de Leverancier samenwerkt. De Klant stemt bij deze in met deze overdracht en zal van rechtswege jegens de Leasingmaatschappij gehouden zijn tot uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De prijs wordt na melding van de overdracht enkel bevrijdend betaald aan de Leasingmaatschappij, die dan alle rechten en plichten van de Leveranciers met betrekking tot de Overeenkomst waarneemt.

31.2 De Leverancier heeft daarnaast het recht om de schuldvordering die door onderhavigeOvereenkomst ontstaat af te staan of in pand te geven. Indien de afstand of inpandstelling later dan bij de aanvang van deze Overeenkomst wordt gedaan, verklaart de Klant voldoende te zijn ingelicht van deze afstand of inpandgeving bij eenvoudig schrijven van de Leverancier.

31.3 Het is de Klant niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of te bezwaren.

31.4 Bij een overdracht van de Overeenkomst zoals bepaald in artikel 31.1 zal de Leasingmaatschappij de verborgen verbreken niet vrijwaren. Geen enkel verhaal kan tegen de Leasingmaatschappij uitgeoefend worden wegens zulk gebrek. De Leverancier (en niet de Leasingmaatschappij) zal de Klant ten uitzonderlijke titel blijven vrijwaren voor verborgen gebreken, wat de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, en dit ongeacht de overdracht van de Overeenkomst aan de Leasingmaatschappij. De Klant zal zich bijgevolg voor deze klachten uitsluitend tot de Leverancier richten, en alle verhaal tegen laatstgenoemde uitoefenen.

Laatste aanpassing: 17/03/2024

Contact to Listing Owner

Captcha Code